GP160H CH1

GP160H CH1

• Kiểu/ Loại: CH1
• Loại chậm tua
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
4.400.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP160H QH1

GP160H QH1

• Kiểu/ Loại: QH1
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

3.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP200H CH1

GP200H CH1

• Kiểu/ Loại: CH1
• Loại chậm tua
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
4.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP200H QH1

GP200H QH1

• Kiểu/ Loại: QH1
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
3.900.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX120T3 QH

GX120T3 QH

• Kiểu/ Loại: QH
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX120T3 LH

GX120T3 LH

• Kiểu/ Loại: LH
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

7.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 LHB3

GX160T2 LHB3

• Kiểu/ Loại: LHB3
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

7.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QAB3

GX160T2 QAB3

• Kiểu/ Loại: QAB3

• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QM

GX160T2 QM

• Kiểu/ Loại: QM
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QC2

GX160T2 QC2

• Kiểu/ Loại: QC2
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 CHB3

GX160T2 CHB3

• Kiểu/ Loại: CHB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

7.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 QC2

GX200T2 QC2

• Kiểu/ Loại: QC2
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Kiểu/ Loại: LBH
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

10.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)