GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Kiểu/ Loại: LBH
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

9.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 LHB2

GX200T2 LHB2

• Kiểu/ Loại: LHB2
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

7.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 QAB2

GX200T2 QAB2

• Kiểu/ Loại: QAB2
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 CHB2

GX200T2 CHB2

• Kiểu/ Loại: CHB2
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX270T2 QC3

GX270T2 QC3

• Kiểu/ Loại: QC3
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

10.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX270T2 QHTN

GX270T2 QHTN

• Kiểu/ Loại: QHTN
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

10.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 QC2

GX390T2 QC2

• Kiểu/ Loại: QC2
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

12.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 LHB5

GX390T2 LHB5

• Kiểu/ Loại: LHB5

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

14.900.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 QHTN

GX390T2 QHTN

• Kiểu/ Loại: QHTN
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

12.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX630RH QZE4

GX630RH QZE4

• Kiểu/ Loại: QZE4

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

34.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)