GP160H CH1

GP160H CH1

• Loại chậm tua
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: bơm 3 piston, chạy xuồng, máy xới
• Giá bán lẻ đề xuất:
4.400.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP160H QH1

GP160H QH1

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy phát điện, máy xới
• Giá bán lẻ đề xuất:
3.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP200H CH1

GP200H CH1

• Loại chậm tua
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, chạy xuồng, máy xới
• Giá bán lẻ đề xuất:
4.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP200H QH1

GP200H QH1

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy phát điện, máy xới
• Giá bán lẻ đề xuất:
3.900.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX120T3 QH

GX120T3 QH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX120T3 LH

GX120T3 LH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 LHB3

GX160T2 LHB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QAB3

GX160T2 QAB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QM

GX160T2 QM

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QC2

GX160T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 CHB3

GX160T2 CHB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 QC2

GX200T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
10.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)